Zapisz się na newsletter

 

Regulamin Imprezy

1.    Imprezy masowe odbywać się będą w dniach:
24.06.2017, 12.07.2017, 13.07.2017, 13.08.2017, 15.08.2017.
2. Uczestnicy mają prawo wstępu na teren obiektu w dniach i godzinach jak poniżej:

NAZWA IMPREZY

DATA

OTWARCIE BRAM DLA PUBLICZNOŚCI

ZAMKNIĘCIE BRAM DLA PUBLICZNOŚCI

 

Kabaretowa Dolina Humoru

Koncert Electric Light Orchestra

24 czerwca 2017

12 lipca 2017

16:00

18:00

21:00

22:00

Koncert YES

13 lipca 2017

18:00

22:00

Koncert Patti Smith

13 sierpnia 2017

18:00

22:00

Koncert KORN

15 sierpnia 2017

17:00

22:00

3. Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia imprezy.
4. Wstęp na imprezę masową mają osoby posiadające ważny bilet, lub inne wydane przez organizatora dokumenty uprawniające do wstępu (np. identyfikatory, opaski na rękę itp.).
5. Posiadacz biletu jest upoważniony do jednorazowego wejścia na teren obiektu (imprezy masowej).
6. Na teren imprezy mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
7. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.
8. Osoby obecne na imprezie mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać regulaminu imprezy obiektu.
9. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów pirotechnicznych np. petard, zimnych ogni, rac, pochodni itp., opakowań szklanych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np. kije baseballowe, rurki metalowe, noże oraz alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych.
10. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na imprezę, w przypadkach określonych przepisami prawa, osoby, które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny, daty lub programu imprezy w związku z wystąpieniem przyczyn losowych lub zdarzeń niezależnych od Organizatora (np. siła wyższa, warunki atmosferyczne itd.).
12. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione.
13. Organizator imprezy zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy psów lub innych zwierząt.
14. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy oraz wzniecania ognia.
15. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócania porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
16. Osoby znajdujące się na imprezie, które dopuszczać się będą zakłócania porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub, które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu zostaną usunięte z imprezy.
17. Uczestnicy imprezy nie mają dostępu do stref odgrodzonych przez Organizatora oraz do sceny i zaplecza scenicznego.
18. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
19. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją ewakuacji, a w razie konieczności zastosować się do niej (instrukcja w kasie głównej).
20. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania Organizatora lub służby porządkowej o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy.
22. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatora oraz służby porządkowej i służby informacyjnej.
23. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego regulaminu, działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową oraz służbę informacyjną organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.
24. Podczas Imprezy obowiązuje całkowity zakaz fotografowania.
25. Na terenie Imprezy obowiązuje zakaz palenia.
26. Zabronione jest wnoszenie jedzenia oraz napojów na teren Imprezy.
27. Organizator może zmienić ilość pracowników ochrony w zależności od ilości uczestników imprezy masowej.
28. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
29. Regulamin zostanie udostępniony poprzez powieszenie go na tablicy informacyjnej przy wejściu na teren imprezy.
30. Dzieci do lat 15 powinny być pod opieką opiekuna.

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij