REGULAMIN

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

 1. Impreza masowa odbywać się będzie w dniach: 22.07.2023r.
 2. Uczestnicy mają prawo wstępu na teren obiektu w dniach i godzinach:

KONCERT HOLLYWOOD VAMPIRES 22 LIPCA 2023, OTWARCIE BRAM: 18:00, zamknięcie bram dla publiczności 22:00

 1. Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia imprezy.
 2. Wstęp na imprezę masową mają osoby posiadające ważny bilet, lub inne wydane przez organizatora dokumenty uprawniające do wstępu (np. identyfikatory, opaski na rękę itp.).
 3. Posiadacz biletu jest upoważniony do jednorazowego wejścia na teren obiektu (imprezy masowej).
 4. Na teren imprezy mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 5. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.
 6. Osoby obecne na imprezie mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać regulaminu imprezy obiektu.
 7. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów pirotechnicznych np. petard, zimnych ogni, rac, pochodni itp., opakowań szklanych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np. kije baseballowe, rurki metalowe, noże oraz alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na imprezę, w przypadkach określonych przepisami prawa, osoby, które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny, daty lub programu imprezy
  w związku z wystąpieniem przyczyn losowych lub zdarzeń niezależnych od Organizatora (np. siła wyższa, restrykcje pandemiczne, warunki atmosferyczne itd.).
 10. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie
  w trakcie imprezy jest zabronione.
 11. Organizator imprezy zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy psów
  lub innych zwierząt.
 12. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy oraz wzniecania ognia.
 13. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócania porządku
  i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
 14. Osoby znajdujące się na imprezie, które dopuszczać się będą zakłócania porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub, które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu zostaną usunięte z imprezy.
 15. Uczestnicy imprezy nie mają dostępu do stref odgrodzonych przez Organizatora oraz do sceny i zaplecza scenicznego.
 16. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
 17. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją ewakuacji,
  a w razie konieczności zastosować się do niej (instrukcja w kasie głównej).
 18. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania Organizatora lub służby porządkowej o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy.
 20. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatora oraz służby porządkowej i służby informacyjnej.
 21. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego regulaminu, działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową oraz służbę informacyjną organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.
 22. Podczas Imprezy obowiązuje całkowity zakaz fotografowania.
 23. Na terenie Imprezy obowiązuje zakaz palenia.
 24. Zabronione jest wnoszenie jedzenia oraz napojów na teren Imprezy.
 25. Organizator może zmienić ilość pracowników ochrony w zależności od ilości uczestników imprezy masowej.
 26. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 27. Regulamin zostanie udostępniony poprzez powieszenie go na tablicy informacyjnej przy wejściu na teren imprezy.
 28. Dzieci do lat 15 powinny być pod opieką opiekuna.

 

 

REGULAMIN AMFITEATRU

 1. Wszystkie osoby obecne na niniejszym obiekcie są zobowiązane zachować się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać regulaminu obiektu ORAZ POLECEŃ I NAKAZÓW SŁUŻB PORZĄDKOWYCH ORGANIZATORA IMPREZY.
 2. Nie mają prawa wstępu na obiekt:
  Osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe
   Osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe lub inne
   Odmawiające przeglądnięcia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą w/w przedmioty
   Osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem zaopatrzonym w fotografię i adres
   Osoby, których identyfikacja z zamieszczonej w dokumencie fotografii jest utrudniona (założona na twarz „kominiarka”)
 3. Uczestnik imprezy zobowiązuje się przestrzegania następujących zakazów:
   Całkowity zakaz fotografowania
   Zakaz palenia
   Zakaz wnoszenia jedzenia oraz napojów
 4. Każda osoba zakłócająca imprezę usunięta zostanie przez służby porządkowe, a w przypadku stawiania oporu przekazana Policji.
 5. Dzieci do lat 15 powinny przebywać na terenie amfiteatru pod opieką pełnoletniego opiekuna.
 6. Na imprezy odbywające się w amfiteatrze nie obowiązują żadne zniżki/ulgi na zakup biletów.
 7. Na terenie amfiteatru obowiązuje sprzedaż żetonowa. Niewykorzystane żetony nie podlegają zwrotowi.
 8. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie powinny:
   Natychmiast powiadomić służby porządkowe;
   Użyć sprzętu gaśniczego;
   Unikać paniki;
   Stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośniki;
   Kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;
   Nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 9. Organizator udostępnia 10 tysięcy miejsc.
 10. Kary:
   Nie stosowanie się do poleceń organizatora lub służb pomocniczych będzie skutkowało zakazem wstępu na teren
   Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez organizatora podlega karze grzywny do 5000 zł. Może być także orzeczona kara dodatkowa zakazu wstępu na imprezę masową na czas od 3 do 12 miesięcy.
 11. Regulamin zostanie udostępniony poprzez powieszenie go na tablicy informacyjnej przy wejściu na teren imprezy.